Website disclaimer van stichting Roots 4 Kids (http://www.roots4kids.nl en .com)

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: alle webpagina’s op de website van roots4kids.nl en roots4kids.com, waarin de uitgever de intentie heeft deze disclaimer daarop te allen tijde te laten gelden.

de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina. In dit geval stichting Roots 4 Kids.

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van bijvoorbeeld formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen).

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

2. Het onderstaande is van toepassing op de website van roots4kids.nl en roots4kids.com en alle daarin opgenomen webpagina’s. Door de website en webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website en webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

4. De uitgever verschaft de inhoud van de website en webpagina’s in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en webpagina’s of met de onmogelijkheid de website en webpagina’s te kunnen raadplegen.

 

6. Door stichting Roots 4 Kids via roots4kids.nl en roots4kids.com per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Stichting Roots 4 Kids staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

7. De uitgever mag de website en webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

8. De website van roots4kids.nl en roots4kids.com kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van stichting Roots 4 Kids. Stichting Roots 4 Kids is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website en webpagina’s van roots4kids.nl en roots4kids.com gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. De intellectuele eigendomsrechten op alle aanwezige webpagina’s op de website van roots4kids.nl en roots4kids.com zijn voorbehouden aan stichting Roots 4 Kids. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website en webpagina’s van roots4kids.nl en roots4kids.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

 

10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

 

11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

12. U kunt als bezoekers en/of gebruiker van de website van roots4kids.nl en roots4kids.com op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website en verwante webpagina’s aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

 

13. Deze disclaimer is onderdeel van de algemene voorwaarden van stichting Roots 4 Kids.

 

© Roots 4 Kids (http://www.roots4kids.nl en roots4kids.com) - 2010

 

 

Alle rechten voorbehouden.